Trong Vòng 15 Ngày

Trong thời gian này, nếu bạn không hài lòng về chúng tôi, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền (Không hỏi lý do, bạn nhắn tin vào page của pyan sẽ được giải quyết).