Giới thiệu khóa học

Gồm các bài học từ cơ bản đền nâng cao về VBA trong Autocad 

Nội dung khóa học

01 NỘI DUNG BÀI HỌC
 Video#03_Phân biệt Sub and Function (15:30)
 Video#04_Phân biệt Byval và ByRef (08:35)
 Video#05_Cách khai báo và tầm truy xuất của BIẾN trong VBA (15:44)
  Video#06_Các kiểu dữ liệu trong VBA (14:25)
 Video#07_Các hàm số học và toán tử thường dùng trong VBA (12:42)
  Video#08_Các hàm xử lý Chuỗi thường dùng trong VBA (19:30)
 Video#09_Các cấu trúc Điều Kiện trong VBA (23:11)
  Video#10_Cấu trúc vòng lặp _ For-Next (13:31)
 Video#11_Cấu trúc vòng lặp _ For Each - Next (13:30)
 Video#12_Cấu trúc vòng lặp _ Do While, Do Until (16:15)
  Video#13_Các hàm chuyển đổi và kiểm tra dữ liệu trong VBA (17:14)
  Video#14_Mảng Tĩnh và Mảng Động trong VBA (23:28)
 Video#15_Mô Hình Hệ Thống Đối Tượng Trong VBA (21:09)
  Video#16_Cách Tra Cứu Phương Thức, Thuộc Tính của một Đối Tượng (08:31)
 Video#17_Tạo File Autolisp để chạy Sub, Function trong VBA (05:56)
 Video#18_Một số Đối Tượng chính trong VBA (30:59)
 Video#19_[VÍ DỤ] Tìm giá trị Lớn Nhất và Nhỏ Nhất trong Mảng (10:03)
 Video#20_[VÍ DỤ] Kiểm tra sự tồn tại của một phần tử trong Mảng (14:30)
 Video#21_[VÍ DỤ] Sort các giá trị trong Mảng (16:21)
 Video#22_Nhập liệu từ Người dùng_Phần 1 (21:39)
  Video#23_Nhập liệu từ Người dùng_Phần 2 (31:08)
  Video#24_Nhập liệu từ Người dùng_Phần 3 (23:13)
 Video#25_Tạo và hiệu chỉnh đối tượng hình học bằng VBA_Đối tượng Line-1 (19:06)
 Video#26_Tạo và hiệu chỉnh đối tượng hình học bằng VBA_Đối tượng Line-2 (21:28)
  Video#27_Tạo và hiệu chỉnh đối tượng hình học bằng VBA_Đối tượng Circle (21:44)
  Video#28_Tạo và hiệu chỉnh đối tượng hình học bằng VBA_Đối tượng Text, MText (15:30)
 Video#29_[Ví Dụ] Tạo Line đồng thời ghi chiều dài của Line (18:55)
 Video#30_[VÍ DỤ] Ghi tọa độ X-Y khi người dùng Pick điểm trên màn hình (13:30)
 Video#31_[VÍ DỤ] Tạo Tiếp Tuyến của Hai đường Tròn (21:53)
 Video#32_[VÍ DỤ] Tạo Balloon đánh số (19:31)
 Video#33_Tạo và hiệu chỉnh đối tượng hình học bằng VBA_Đối tượng Polyline (22:56)
 Video#34_[VÍ DỤ] Tạo MText thể hiện Tọa độ từng đỉnh của Polyline (16:11)
 Video#35_[VÍ DỤ] Ghi chiều dài từng Đoạn của Polyline (20:12)
  Video#36_Một số Phương Thức chung của các Đối tượng hình học (13:14)
  Video#37_Một số Phương Thức Hay của các Đối tượng cần nắm (16:26)
 Video#38_Xây dựng Function lấy chiều dài Text-MText (17:44)
 Video#39_Làm việc với đối tượng Layer (19:56)
 Video#40_Làm việc với đối tượng Block_Phần 1 (16:49)
 Video#41_Làm sao chọn được đối tượng trong VBA (17:45)
 Video#42_SelectionSet_Các phương thức chọn đối tượng (18:40)
 Video#43_SelectionSet_Chọn đối tượng bằng Polygon (27:13)
  Video#44_SelectionSet_Lọc Một Điều Kiện (13:47)
  Video#45_SelectionSet_Lọc Nhiều Điều Kiện (21:25)
 Video#46_Project 01 Block các đối tượng nằm trong Polyline (34:58)
 Video#47_Project 01 Phân tích và tối ưu Code (20:51)
  Video#48_Biến hệ thống và chế độ truy bắt điểm (16:19)
 Video#49_Project_02 Tạo 3D Polyline nối tọa độ các Text từ NHỎ đến LỚN (30:29)
 Video#50_Hướng dẫn tạo Block Attributes (13:24)
 Video#51_Gán giá trị cho Block Attributes (20:39)
  Video#52_Lấy giá trị của Block Attributes (21:18)
 Video#53_Tạo Function lấy đường dẫn file (10:43)
 Video#54_Copy object between drawing. (11:31)
 Video#55_Làm việc với Layout (09:26)
 Video#56_Đổi màu đối tượng trong Block (15:42)
 Video#57_Export tên Layout ra file Text (20:08)
 Video#58_Duyệt qua tất cả bản vẽ trong một Folder (18:17)
 Video#60_Ứng dụng Dictionary-Tính tổng chiều dài đối tượng theo Layer (18:25)
 Video#61_Thống kê Block và xuất dữ liệu ra file Text (10:00)
 Video#62_Sắp xếp đối tượng trong SelectionSet (13:27)
 Video#63_Hướng dẫn tạo Dynamic Block (Block Thép) (09:48)
 Video#65_VBScripting - Giới thiệu cơ bản (22:01)
 Video#66_Kết nối với Excel (13:34)
 Video#66A_Kết nối Ứng dụng Excel (04:22)
 Video#67_Thay đổi Layer của MLine theo giá trị MLine Scale (11:06)
 Video#68_Xuất thông tin tọa độ của Polyline ra Excel (15:52)
 Video#69_Phân Biệt Handle và Handent trong lập trình (15:03)
 Video#70_Biến đổi giá trị Handle từ đối tượng objSS (11:22)
 Video#71_Tạo Lệnh Rải Block theo các Đỉnh của Polyline (16:38)
 Video#72_Tạo Polyline do người dùng Pick Điểm (08:47)
 Video#73_Xuất tọa độ Point từ Autocad sang Excel (12:18)

Đăng ký khóa học

Thanh Toán Một Lần Học Trọn Đời

Khuyễn Mãi Chỉ Duy Nhất Hôm Nay

499,000 đ Đăng ký