Cùng một khối lượng công việc, khi chưa biết về lập trình thì làm trong một ngày, biết về lập trình thì chỉ cần 5 phút là xong việc

Khối lượng công việc có khi bạn phải mất cả tuần, cả tháng mới có thể làm xong, thậm chí có thể xảy ra sai sót số liệu... Nhưng khi bạn dùng chương trình do bạn viết ra, bạn có khi chỉ cần một thời gian rất ngắn để hoàn thành nó, có thể chỉ cần 5 phút là xong.