Bạn Đỗ Văn Thái

"Không biết ông bao nhiêu tuổi, là anh hay là em nữa, nhưng cảm ơn ông nhiều vì cách học phù hợp. Mặc dù đã nhiều lần bắt đầu học lập trình C, python, nhưng cứ độ 10,15 bài là dừng. Kiểu ông dạy khá phù hợp, không quá đào sâu vào lý thuyết, giống như phổ rộng trước rồi đào sâu sau, làm cho những người xuyên ngang đỡ cảm thấy chới với."